Carvizit KVKK

CS Alert Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve carvizit.com adresinde yer alan CS Alert Ltd. Şti. (Bu aşamadan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından işletilen mobil uygulamamızın kullanıcıları olarak sizlerin kişisel verilerinize ilişkin esaslar belirtilmiştir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymakla yükümlüdür ve faaliyet süreçlerinde işlenen tüm kişisel veriler bu kanun kapsamındadır.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verilerin korunması hakkında gerekli önlemleri almaktayız.

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Esenlik Mah. 9054 Sk. Emek No: 18-20A Karabağlar/İzmir Türkiye adresinde mukim CS Alert Limited işletmesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’un ortaya koymuş olduğu genel ilkelere uygun davranmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerimiz şu şekildedir;

1) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

2) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

3) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

4) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

5) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin ve ortak iş yaptığımız üye iş yerlerimizin ofisleri, şubeleri, bayileri, çağrı merkezleri, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca Şirketimiz hizmetlerini kullanmak niyetiyle Carvizit uygulamamızı kullandığınızda, çağrı merkezimizi aradığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer, organizasyon ve toplantılara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel veriler, şirketimiz tarafından;

·         Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

·         Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması,

·         Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi,

·         İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

·         Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,

·         Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi,

·         Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

·         İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

·         Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması

·         Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,

·         İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi,

·         Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

·         İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

·         Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, Cinsiyet, D.Tarihi, TCKN, Fotoğraf)

·         İletişim Bilgileri (Adres, Telefon, E-Posta, E-Tebligat)

·         Mobil Oturum Bilgileri (Cihaz Adı, İşletim Sistemi)

·         Banka Bilgileri (Banka Adı, IBAN No)

·         İlgili Araç Bilgileri,

·         Sigorta, Poliçe ve Kasko Bilgileri,

·         IP Adres Bilgileri,

·         İkametgâh Bilgileri,

Şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve gerekli incelemeleri yapabilmek adına elde ettiğimiz kişisel verileriniz üyelik hizmetlerinin yürütülmesi, uygulama hizmetinden yararlanan müşterilerimizin sorgulamalarının yapabilmesi ve mobil uygulama aracılığıyla sorgulama işlemi neticelerinin çözülmesi, destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Ayrıca kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından;

·         Şirket Web Siteleri İletişim Formları,

·         Şirket Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları,

·         Şirketin sahibi olduğu “Carvizit” uygulamasında yer alan formlar,

·         Reklam ve Satış Başvuru Formları,

·         İlan Başvuru Formları,

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Şirketin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz;

·         Şirketin sahibi olduğu “Carvizit” uygulamasının verimli şekilde kullanılması ve geliştirilmesi,

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

·         Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, 

·         Talep / Şikâyetlerin Takibi,

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Gibi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, hukuka uygun olarak bir talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları) aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş yerlerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile paylaşabilir. Saklanan veriler, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem verilmektedir ve bu yönde idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Alınan idari ve teknik tedbirler VERBİS’de yayımlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. VERBİS’de süreler detaylı olarak yayımlanmıştır.  

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

Şirket, işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret olmaksızın sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “carvizit.com/bize-ulasin” adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Adalet Mh. Manas Blv. No:39/3408 Folkart Towers Bayraklı/İzmir” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “csalertyazilim@hs01.kep.tr” kep adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Kişisel verilerinizin hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.